รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5230006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาฐานข้อมูลทางเคมีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และแอกติวิตี้ในการทำนายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
  Development of chemical database supporting quantitative structure-activity relationships (QSAR) in predicting the environmental safety of pesticides
หัวหน้าโครงการ : วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี
หัวหน้าโครงการ
ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2552
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างสอง และสามมิติ และข้อมูล physicochemical properties ของสารเคมีในกลุ่มสารฆ่าแมลงศัตรูพืช และจำแนกประเภท และความเป็นอันตรายของสารเคมี

2. เพื่อพัฒนาโมเดลทำนายความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายของสารเคมีกลุ่มยาฆ่าแมลงศัตรูพืช

3. เพื่อสร้าง website สำหรับประเมินความปลอดภัยของสารเคมีกลุ่มยาฆ่าแมลง

สถิติการเปิดชม : 1,390 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400