รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5330012
ชื่อโครงการ : การจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  Code of Conduct for Nanoscience and Nanotechnology Research
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
สุธาทิพย์ สินยัง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 21 มิ.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติสำหรับงานวิจัยด้านนาโนวิทยาศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และนำไปใช้ในการดำเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ขององค์กรของรัฐ
สถิติการเปิดชม : 1,762 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 126 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400