รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5330019
ชื่อโครงการ : การทดสอบความเป็นพิษ การสะสม และการเพิ่มปริมาณทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ทางน้ำของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เป็นองค์ประกอบในเนื้อผ้า
  Toxicity test, bioaccumulation, and biomagnification in aquatic ecosystem from silver nano particles containing fabric
หัวหน้าโครงการ : ตุลวิทย์ สถาปนจารุ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ตุลวิทย์ สถาปนจารุ
หัวหน้าโครงการ
พัฒนา อนุรักษ์พงศธร
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัฐชา ชัยชนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2553
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาข้อมูลความเป็นพิษของอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีต่อไรแดง สาหร่ายสีเขียว ปลาตะเพียน และหนอนแดง เมื่ออยู่ในน้ำในรูปของอนุภาคของแข็ง, อิออนเงินอิสระ, เงินออกไซด์ระดับนาโน, อนุภาคขนาดใหญ่กว่านาโน, และในรูปที่หลุดจากกระบวนการทำความสะอาดสิ่งทอ

2. ศึกษาระดับ/ปริมาณที่อนุภาคเงินระดับนาโนเมื่อถูกปลดปล่อยในระบบนิเวศแหล่งน้ำและการสะสม (bioaccumulation potential) ของอนุภาคเงินระดับนาโนในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ

สถิติการเปิดชม : 1,636 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 91 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400