โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5340039
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
 
หัวหน้าโครงการ : ปาริชาติ บัวเจริญ
ทีมวิจัย :
ปาริชาติ บัวเจริญ
หัวหน้าโครงการ
อุดมลักษณ์ ดวงลกดก
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2553
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาสถานการณ์ ต้นทุน/ศักยภาพ ของชุมชน ในอำเภอเวียงแหง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นของนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขต อำเภอเวียงแหงที่ผ่านมา

2.เพื่อศึกษากระบวนการและผลของการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนในเขต อำเภอเวียงแหงทั้งในมิติของโรงเรียน หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง และชุมชนท้องถิ่น

3.เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบในการทำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนในเขต อำเภอเวียงแหงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนาหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนใน อำเภอเวียงแหงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สถิติการเปิดชม : 3,792 ครั้ง
ชุดโครงการ : ABC ภาคเหนือตอนบน (74 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 33,496 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th