รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5430013
ชื่อโครงการ : การประมวลสถานการณ์และองค์ความรู้ด้านผลกระทบ การฟื้นตัว และการจัดการแนวปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
  Synthesis of Status and Knowledge on Impacts, Recovery and Management of Coral Reefs from Coral Bleaching Phenomenon
หัวหน้าโครงการ : ธรรมศักดิ์ ยีมิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธรรมศักดิ์ ยีมิน
หัวหน้าโครงการ
วิภูษิต มัณฑะจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
มาฆมาส สุทธาชีพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยพิชิต แสงให้สุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
พลวัต นิวเคลียร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2554
วัตถุประสงค์ : เพื่อประมวลสถานภาพและองค์ความรู้การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้และโจทย์วิจัยที่ต้องเพิ่มเติม
สถิติการเปิดชม : 1,623 ครั้ง
ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (48 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 187 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400