รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640032
ชื่อโครงการ : การศึกษากลไกและเครื่องมือที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำผังเมืองรวม และกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม : กรณีศึกษาผังเมืองรวม เมืองเชียงใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : สุดารัตน์ อุทธารัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุดารัตน์ อุทธารัตน์
หัวหน้าโครงการ
อากร บัวคล้าย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรีย์ บุญญานุพงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาตรี เรืองเดชณรงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

2)ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม และการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

3)ศึกษากลไกและเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการเมือง

สถิติการเปิดชม : 1,706 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (63 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 272 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400