รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5640034
ชื่อโครงการ : รูปแบบการนำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร
 
หัวหน้าโครงการ : พิษณุ บุญนิยม
ทีมวิจัย :
พิษณุ บุญนิยม
หัวหน้าโครงการ
ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กล้าณรงค์ สุทธิรอด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฤทธิรงค์ เปรมศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันเพ็ญ อินทรสูตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ค. 2556
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างตำบลที่จัดทำแผนชุมชน กำลังจัดทำแผนชุมชน และไม่ได้

จัดทำแผนชุมชน กับแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

2. เพื่อการผลักดันแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร

3. เพื่อจัดทำรูปแบบการผลักดันแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

สถิติการเปิดชม : 1,196 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (63 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 236 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400