รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5740080
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  Development of Communicative English Language Teaching Approaches for Basic Education in Northeastern Region
หัวหน้าโครงการ : กุลธิดา ท้วมสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กุลธิดา ท้วมสุข
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถิติการเปิดชม : 679 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (111 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 68 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400