รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750032
ชื่อโครงการ : แนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการพัฒนาโรงงานผลิตน้ำตาลอย่างยั่งยืนด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ
  Eco-efficiency Best Practice of Sugar Cane Production Industry for Sustainable Development by Benchmarking
หัวหน้าโครงการ : ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
หัวหน้าโครงการ
ธันวดี สุขสาโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการดำเนินงานของโรงงานผลิตน้ำตาลกำลังการผลิตขนาดกลางขึ้นไปและก่อตั้งไม่เกินปี 2526 ด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

2. เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโรงงานผลิตน้ำตาลกำลังการผลิตขนาดกลางขึ้นไปและก่อตั้งไม่เกินปี 2526

3. เพื่อเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนของโรงงานผลิตน้ำตาลกำลังการผลิตขนาดกลางขึ้นไปและก่อตั้งไม่เกินปี 2526

สถิติการเปิดชม : 593 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400