โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 120 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การประยุกต์ข้อมูลจากแผนที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจัดการพื้นที่การปลูกอ้อยแบบเกษตรแม่นยำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
การประยุกต์ใช้กากตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากกระบวนการกรองสีน้ำตาลทรายเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นทางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พัชริน ส่งศรี
การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่และดิน เพื่อกำหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการดิน-ปุ๋ยในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางของประเทศไทย
ทิมทอง ดรุณสนธยา
การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบในโครีดนม
อนุสรณ์ เชิดทอง
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำแผนที่การติดตามแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญในจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาย ราชณุวงษ์
การพัฒนากระบวนการผลิตอนุภาคลิกนินเป็นสารต้านจุลชีพเพื่อประยุกต์ใช้แทนอนุภาคซิลเวอร์นาโน
ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล
พงศ์ภัค บานชื่น
การทดสอบประสิทธิภาพของเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและดินที่ปนเปื้อนในอุตสาหกรรมน้ำตาล
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
การศึกษาเพื่อพัฒนาเชิงบูรณาการรูปแบบปฏิบัติการโลจิสติกส์อ้อย
ภูวนาท ฟักเกตุ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตนเบียนของหนอนกออ้อยและการยอมรับของเกษตรกร
นุชรีย์ ศิริ
การจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยและระบบการผลิตอ้อยเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตอ้อย
สุดสายสิน แก้วเรือง
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยอย่างแม่นยำโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สนธิชัย จันทร์เปรม
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้จากอ้อยโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ประกิต สุขใย
การพัฒนารูปแบบการศึกษาและประเมินศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล
วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดรูปและอัตราปุ๋ยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุสำหรับการปลูกอ้อยที่ให้ผลผลิตสูง
กุมุท สังขศิลา
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล ปี 2561
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
การศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินร่วมกับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบ และการออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก
ธนัญกรณ์ ใจผ่อง
การจัดการและการพัฒนาพันธุ์อ้อยน้ำตาล และอ้อยพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของประเทศไทย
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :อ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 120  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 6
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th