รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5750071
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งสำหรับเกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
  The Development of Sugarcane Harvest and Transportation System for small sized growers in sugarcane supply chain system
หัวหน้าโครงการ : กาญจนา เศรษฐนันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กาญจนา เศรษฐนันท์
หัวหน้าโครงการ
ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2557
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการเก็บเกี่ยวและขนส่งให้มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อลดภาระด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) ให้แก่เกษตรกรรายย่อยในโซ่อุปทานอ้อยและน้ำตาลทรายอันนำไปสู่การลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรในระบบโลจิสติกส์ขาเข้าโดยเฉพาะการ เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับพืชเศรษฐกิจอื่นที่สำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจ (Decision making tool) โดยเฉพาะการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อเตรียมการเพาะปลูก เช่น รถไถ การจัดสรรแรงงาน/เครื่องตัดอ้อย การจัดตารางแรงงานเก็บเกี่ยวอ้อย/เครื่องตัดอ้อย/รถคีบอ้อย รวมทั้งการจัดตารางรถบรรทุกขนส่งอ้อยเพื่อให้บริการด้านการเก็บเกี่ยวและขนส่งให้แก่เกษตรกร

3. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์ขาเข้า อันมีผลต่อศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 1,071 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 150 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400