โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57D0007
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
  Research and Technology Development for Increasing Biomass Yield and Quality of Napier Grass (Pennisetum purpureum) in Zoning Areas for Electric Energy
หัวหน้าโครงการ : นรุณ วรามิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นรุณ วรามิตร
หัวหน้าโครงการ
จิราพร เชื้อกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
คัทลียา ฉัตร์เที่ยง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยสิทธิ์ ทองจู
นักวิจัยร่วมโครงการ
จุฑามาศ ร่มแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
บงกชรัตน์ ปิติยนต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประชา ตรีอินทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของหญ้าเนเปียร์ในสภาพพื้นที่นำร่อง ได้แก่ พื้นที่แห้งแล้ง พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่ำ และพื้นที่เป้าหมายของ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์รองดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาศักยภาพของพันธุ์หญ้าเนเปียร์ต่อการตอบสนองต่อสภาพพื้นที่เป้าหมายนำร่อง

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับความชื้นต่อผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของหญ้าเนเปียร์ในพื้นที่นำร่อง

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพดินในพื้นที่นำร่องและการจัดการปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของหญ้าเนเปียร์

4. เพื่อศึกษาระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลในสภาพพื้นที่นำร่อง

สถิติการเปิดชม : 477 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 57 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th