โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG57D0008
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาสถานภาพการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันสำหรับผลิตความร้อนและไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทย
  Status of Gasification Technology for Generating Heat and Electricity to Industries Communities and SMEs of Thailand
หัวหน้าโครงการ : วีรชัย สุนทรรังสรรค์
ทีมวิจัย :
วีรชัย สุนทรรังสรรค์
หัวหน้าโครงการ
กุลนที เลาหะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลลิตา อัตนโถ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิชาติ จันสด
นักวิจัยร่วมโครงการ
โสภณ พรหมสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวิทย์ อัจริยะเมต
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุณณนิดา โสดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนิดา เทพขุน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธเนศ อุทิศธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ
นักวิจัยที่ปรึกษา
สุริยา สาสนรักกิจ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2557
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อศึกษาสถานภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันสำหรับผลิตความร้อนหรือไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย โดยเน้นทำการศึกษาประเด็นต่างๆดังนี้

1. รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลโครงการแก๊สซิฟิเคชันที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนให้ดำเนินการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางเทคนิคที่ทำให้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันยังไม่เกิดการใช้อย่างแพร่หลาย และนำเสนอแนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันเพื่อการผลิตพลังงานความร้อน และไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 901 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (28 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 112 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th