โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5840056
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของกฎหมายเกี่ยวกับการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: นัยสำหรับความเป็นอิสระทางการคลังและความรับผิดชอบ
  Cost-Benefit Analysis of Local Government’s Borrowing Laws: Implications for Fiscal Autonomy and Accountability
หัวหน้าโครงการ : ฐิติเทพ สิทธิยศ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐิติเทพ สิทธิยศ
หัวหน้าโครงการ
ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปวีณา สำเร็จ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภาวณี บำรุงศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปฏิมา พักตร์ผ่อง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งระบบกำกับดูแลของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ของ อปท.

2. เพื่อประเมินความสมดุล/ไม่สมดุลระหว่างความเป็นอิสระในการบริหารจัดการทางการคลังด้านการก่อหนี้ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งระบบกำกับดูแลของรัฐบาลกับความรับผิดชอบในหน้าที่ของ อปท. จากหนี้ที่ อปท. ได้ก่อขึ้น

3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจาก อปท. ที่มีต่อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งระบบกำกับดูแลของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ของ อปท. รวมทั้งสอบทานกับ อปท. ถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของ อปท. จากหนี้ที่ อปท. ได้ก่อขึ้น

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการทางการคลังด้านการก่อหนี้ของ อปท. ที่แสดงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ (Accountability) และความมีวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline

สถิติการเปิดชม : 1,430 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (58 โครงการ )
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th