รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG58D0006
ชื่อโครงการ : การจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า
  Management of expired solar PV panels
หัวหน้าโครงการ : พิชญ รัชฏาวงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พิชญ รัชฏาวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย รัตนธรรมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สันต์ สัมปัตตะวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 7 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการแผงเซลแสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนสำหรับประเทศ

2) เพื่อศึกษาและเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการสำหรับประเทศไทย โดยพิจารณาประเด็นด้านการบริหารจัดการ กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

สถิติการเปิดชม : 3,135 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 624 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400