โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60D0003
ชื่อโครงการ : โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
  Economic Assessment of Incentive Policies on Electric Vehicle Adoption and Energy Efficiency in Thai Transport Sector
หัวหน้าโครงการ : ภูรี สิรสุนทร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ภูรี สิรสุนทร
หัวหน้าโครงการ
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์มาตรการในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศและในประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค (Technology adoption) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

4. เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านพลังงานในภาคขนส่งจากการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

สถิติการเปิดชม : 893 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 113 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th