โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60T0158
ชื่อโครงการ : บล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าลอยและปูนซีเมนต์
  Green cellular lightweight brick from bagasse ash geopolymer containing fly ash and Portland cement
หัวหน้าโครงการ : ธนากร ภูเงินขำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธนากร ภูเงินขำ
หัวหน้าโครงการ
จิระยุทธ สืบสุข
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนผสม (ปริมาณการใช้เถ้าชานอ้อยในส่วนผสม อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน อัตราส่วนของเหลวต่อวัสดุประสาน ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารละลายอัตราส่วนโซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ และอายุบ่ม) ที่เหมาะสมเพื่อผลิตบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ ที่มีกำลังต้านแรงกด

หน่วยน้ำหนัก ขนาดโพรงและการดูดซึมน้ำ สภาพการซึมผ่านน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อคแบบไม่รับน้ำหนัก ตาม มอก. 58-2530 และเปรียบเทียบผลทดสอบกับผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าทางการค้า

2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับจุลภาคด้วยเทคนิค Scanning electron microscope (SEM) และองค์ประกอบทางแร่ด้วยเครื่อง X-Ray diffraction (XRD) ของบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเเพื่อศึกษาค่าหดตัวแห้งของบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ และเปรียบเทียบผลทดสอบกับผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าทางการค้า

3.เพื่อศึกษาค่าหดตัวแห้งของบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ และเปรียบเทียบผลทดสอบกับผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าทางการค้า

4.เพื่อศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อย

ผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ และเปรียบเทียบผลทดสอบกับผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าทางการค้า

5.เพื่อศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ของบล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ และเปรียบเทียบกับ

บล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าทางการค้า

6.เพื่อศึกษากำลังอัดของผนังจากบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์เมื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบของผนังจากของผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าทางการค้า

7.เพื่อวิเคราะห์ราคาเพื่อความคุ้มทุนในการลงทุนผลิตบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของผลิตภัณฑ์บล็อคมวลเบาแบบเซลลูล่าทางการค้า

8.เพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่เหมาะสม สำหรับการผลิตบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ เพื่อจะนำข้อมูลจากการทดสอบสำหรับ

การจัดอบรมวิธีการออกแบบบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานเอกชนหรือชุมชนในการประกอบธุรกิจ (SMEs) สำหรับการผลิตบล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์

9.เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยผสมเถ้าลอยหรือปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์จีโอโพลิเมอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ในการผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจาก

บล็อคมวลเบา

สถิติการเปิดชม : 158 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (73 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th