รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110038
ชื่อโครงการ : บทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่อปัญหาผู้ลี้ภัย: กรณีศึกษาชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์
  The Cooperation between Thailand and Malaysia on the Issue of Refugee: Case Studies of Rohingya and Uyghurs
หัวหน้าโครงการ : สุชาติ เศรษฐมาลินี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) ปัญหาผู้ลี้ภัยทั้งสองกลุ่ม (ชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์) ได้ส่งผลกระทบในด้านใดบ้างต่อประเทศไทยและมาเลเซีย

2) ผู้ลี้ภัยทั้งสองกลุ่มมีเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างไรบ้างในภายในประเทศไทยและมาเลเซีย

3) ประเทศไทยและมาเลเซียควรมีบทบาทร่วมกันในการจัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัยทั้งสองกลุ่มอย่างไร

สถิติการเปิดชม : 502 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายนักวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงนโยบายไทย-มาเลเซีย (4 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 53 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400