โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120002
ชื่อโครงการ : การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
  Study on the Identity of High-Quality Beef Fed Pineapple Co-products Based Ration : Case Study of Beef Cluster Cooperative Limited
หัวหน้าโครงการ : รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ทีมวิจัย :
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
หัวหน้าโครงการ
จำลอง มิตรชาวไทย
นักวิจัยร่วมโครงการ
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัจฉรา ลักขณานุกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สินีนาฏ พลโยราช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาระบบการให้อาหารที่ใช้ผลพลอยได้จากโรงรานแปรรูปสับปะรดคือ เปลือกและเหง้าสับปะรด เป็นแหล่งอาหารหยาบ ร่วมกับการใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรด คือ แป้งที่ได้จากโรงงานผลิตเอนไซม์ผลิตโบรมีเลน ในสูตรอาหารข้น สำหรับเลี้ยงโคขุนคุณภาพต่อลักษณะด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 สมรรถภาพการผลิต การนำใช้ประโยชน์ของโภชนะต้นทุนอาหารในการเพิ่มน้ำหนักตัว คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และผลตอบแทนจากเกรดคุณภาพซากของโคขุนต่างสายพันธุ์

1.2 ลักษณะกระเพาะรูเมน และลักษณะสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็กของโคขุนต่างสายพันธุ์

2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านคุณภาพซากเกรดซาก และผลตอบแทนจากซากโคขุนของสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด โดยใช้ข้อมูลจากสหกรณ์ฯ ย้อนหลัง 5 ปี

สถิติการเปิดชม : 1,036 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 123 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th