โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย ทั้งหมด 40 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด
รณชัย สิทธิไกรพงษ์
การผลักดันข้อสังเคราะห์ผลงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ
กฤตพล สมมาตย์
รูปแบบการเลี้ยงแบบประณีตด้วยอาหารหมักสำเร็จรูปต่อองค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทยสายพันธุ์อีสาน
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
ระบบการบริหารจัดการโซ่อุปทานเนื้อโคขุนโพนยางคำเพื่อความสามารถในการการแข่งขัน
จันทร์พร เจ้าทรัพย์
การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมืองและบราห์มันไทยด้วยสหกรณ์เครือข่ายและการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ธำรงค์ เมฆโหรา
การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อผลิตสุกร พันธุ์หมูดำเชียงใหม่
กมล ฉวีวรรณ
โอกาสทางการตลาด: โคนมเพศผู้ และโคนมคัดทิ้งเพื่อทดแทนเนื้อโคขุนคุณภาพ
สรรเพชญ อังกิติตระกูล
การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "คุณภาพเนื้อ : สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค (Balancing the production and consumers need)"
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
การบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด จังหวัดอุบลราชราชธานี
สมพร ดวนใหญ่
การนำเครื่องในโคไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่า
ศศิธร นาคทอง
แนวทางการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในชุมชนเมือง เขตหลักสี่
จำลอง มิตรชาวไทย
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน
ธำรงค์ เมฆโหรา
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของเนื้อโคไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธำรงค์ เมฆโหรา
การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
สรรเพชญ อังกิติตระกูล
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง
ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
การสำรวจคุณภาพความปลอดภัยของหม้ำในจังหวัดชัยภูมิ
อดิศร เสวตวิวัฒน์
การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากกระบวนการฆ่าโค
ศศิธร นาคทอง
การพัฒนาต้นแบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติอุบลราชธานี
สมพร ดวนใหญ่
โครงการ "ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ (งานวิจัยต่อเนื่อง)"
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
การพัฒนารูปแบบการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย ทั้งหมด 40  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th