โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120011
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา “น่านโมเดล”
  Development of Indigenous farmer network and supply chain to enhance competitiveness of community enterprise: a case study of “Nan model”
หัวหน้าโครงการ : สุวิทย์ โชตินันท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิทย์ โชตินันท์
หัวหน้าโครงการ
นพวรรณ สุทธิหลวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรเชษฐ์ ปิ่นทิพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมบัติ ศุภประภากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในจังหวัดน่าน และพัฒนาให้เป็นศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนการเลี้ยงพื้นเมืองประดู่หางดำ เป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้อาชีพทางการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

2. เพื่อพัฒนาศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำให้เพียงพอต่อความต้องการของเครือข่ายเกษตรกร และหาแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับและปฏิบัติได้จริงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลูกไก่

3. เพื่อศึกษารูปแบบของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าไก่ประดู่หางดำของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำจังหวัดน่าน

4. เพื่อยกระดับการผลิตของกลุ่มให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ มาตรฐานอาหารปลอดภัย/อินทรีย์ และการสร้างคุณค่าสินค้าสู่ผู้บริโภค
สถิติการเปิดชม : 656 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 162 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th