โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ชัยณรงค์ วงค์สรรศรี
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิต และตลาดไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ธีระยุทธ ชาวุฒิ
การศึกษาการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณรงค์ วีรารักษ์
การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำและระบบห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษา “น่านโมเดล”
สุวิทย์ โชตินันท์
การบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การตลาดไก่ประดู่หางดำ แบบ Zero waste ของชุมชนแพะป่าห้า
กชพร ศิริโภคากิจ
การพัฒนาการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำเพื่อเลี้ยงส่งตลาดในรูปไก่สดอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรรายย่อย อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
กฤดา ชูเกียรติศิริ
การศึกษาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงราย
พรพิมล ใจไหว (บุญวงค์)
การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ในระบบธรรมชาติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณรงค์ วีรารักษ์
การส่งเสริมการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ ในเขตตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
การสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นอาชีพเสริม ควบคู่กับเกษตรผสมผสาน ของชุมชนบ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ธีระยุทธ ชาวุฒิ
การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำร่วมกันในการผลิตผัก และสมุนไพรอินทรีย์
สุมาฬี พรหมรุกขชาติ
การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กชพร ศิริโภคากิจ
การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อการค้าของชุมชนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
วรศิลป์ มาลัยทอง
การส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบยั่งยืนโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
สุวิทย์ โชตินันท์
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคงของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านน้ำตกแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ดวงดี ไฝนันตา
การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมการทำนา ไร่สับปะรด และรับจ้างทั่วไปอย่างยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
จรัญ ใจลังกา
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของชุมชนบ้านห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วาที คงบรรทัด
สร้างฟาร์มเครือข่ายผลิตไก่ลูกผสมพันธุ์ประดู่หางดำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย
สมรรถภาพการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่เลี้ยงในจังหวัดน่าน
พลภักดี นิตย์น้อยสืบ
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพหลักในรูปแบบเครือข่ายอย่างยั่งยืนในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ปราณี รอดเทียน

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ทั้งหมด 20  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th