รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120014
ชื่อโครงการ : การศึกษาการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  The Study of the Management of Production and Marketing Linkage of Pradu-Hangdum of Farmers Cluster in Pai-District Mae Hong Son Province
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ วีรารักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ณรงค์ วีรารักษ์
หัวหน้าโครงการ
ภาคภูมิ เสาวภาคย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศศิมา ศรีจันทร์ดร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชัยตรี บุญดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเกษตรกรอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืน

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำที่มีศักยภาพทางการตลาด ตอบสนองความต้องการของตลาดทุกระดับ

2.1 ตลาดระดับชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน (Community Business)

2.2 ตลาดระดับกลางและบน พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด กับโครงการย่อยอื่นๆ

3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Feasibility study) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไก่ประดู่หางดำในตลาดทุกระดับ ของกลุ่มเกษตรกรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถิติการเปิดชม : 569 ครั้ง
ชุดโครงการ : ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน (20 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 41 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400