โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140033
ชื่อโครงการ : การศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการสร้างความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ : ทัศนีย์ อุนวิจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทัศนีย์ อุนวิจิตร
หัวหน้าโครงการ
เสรี เชื้ออ้วน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิสัณฑ์ อภิวงค์งาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำเรียง มีมานะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรารถนา อำนาจรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ครรชิต พูนวิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูกลิ่น อุนวิจิตร
ที่ปรึกษา
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 17 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาความหมายของประสบการณ์ในการสร้างความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรมของเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์

2.เพื่อศึกษาแบบแผนการเรียนรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรมโดยวิธีการสร้างความรู้ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

3.เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรมของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

สถิติการเปิดชม : 460 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (110 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th