รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140033
ชื่อโครงการ : การศึกษาประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในการสร้างความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม
 
หัวหน้าโครงการ : ทัศนีย์ อุนวิจิตร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ทัศนีย์ อุนวิจิตร
หัวหน้าโครงการ
เสรี เชื้ออ้วน
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิสัณฑ์ อภิวงค์งาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำเรียง มีมานะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรารถนา อำนาจรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ครรชิต พูนวิเชียร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูกลิ่น อุนวิจิตร
ที่ปรึกษา
สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 17 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษาความหมายของประสบการณ์ในการสร้างความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรมของเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์

2.เพื่อศึกษาแบบแผนการเรียนรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรมโดยวิธีการสร้างความรู้ของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

3.เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรมของเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

สถิติการเปิดชม : 678 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (111 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400