รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240008
ชื่อโครงการ : การร่วมมือลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำในการผลิตมังคุดผลสดของวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี
 
หัวหน้าโครงการ : ณรงค์ พลีรักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1 การคำนวณและหาแนวทางในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการใช้น้ำจากการผลิตมังคุดผลสด

2 การเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการผลิตมังคุดผลสดของวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง

สถิติการเปิดชม : 502 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400