ชุดโครงการ : การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ทั้งหมด 2 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การร่วมมือลดระดับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำในการผลิตมังคุดผลสดของวิสาหกิจชุมชนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี
ณรงค์ พลีรักษ์2562
PDF Icon
โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม จากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค2562
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม ทั้งหมด 2  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400