ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งหมด 4 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกในแง่การเงินและการค้า (เป้าหมายที่ 17 (1))
กุลบุตร โกเมนกุล2562
PDF Icon
การประเมินผลตอบแทนทางสังคมของโครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าและการส่งเสริมการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์2562
PDF Icon
แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน
รัตมณี อ๋องสกุล2561
PDF Icon
โครงการสังเคราะห์งานวิจัยของ สกว. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
รัศมี ชูทรงเดช2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งหมด 4  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400