โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : logistic
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : logistic ทั้งหมด 47 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับและกรีนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ
สิรางค์ กลั่นคำสอน
โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์อาหารของมูลนิธิโครงการหลวง
ละออ โควาวิสารัช
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหาร
สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
ประมวลผลวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการกำหนดทิศทางงานวิจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของทิศทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
การศึกษาต้นทุนตามกิจกรรมผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังและการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกเส้นทางการขนส่งในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ไปยังประเทศจีน
สุพรรณ สุดสนธิ์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
ณภัทร ทิพย์ศรี
การศึกษาระบบขนส่งแบบตอบสนองความต้องการสำหรับภาคบริการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
วุฒิไกร งามศิริจิตต์
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลยาระดับชาติและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อการเชื่อมโยงของข้อมูลในโซ่อุปทานสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน
จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ
การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลหิตในโรงพยาบาล
ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
การพัฒนาโมเดลโลจิสติกส์การท่องเที่ยวโดยวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคของเหมืองข้อมูล
อนงค์นาฏ ศรีวิหค
องค์ความรู้และประเด็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานไทยระดับมหภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิทธา เจนศิริศักดิ์
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกปลาสวยงามของไทย
กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่
การศึกษาทบทวนผลงานวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ณรงค์ ป้อมหลักทอง
สังเคราะห์งานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม
วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
ร่างยุทธศาสตร์วิจัยโลจิสติกส์แห่งชาติ (พ.ศ.2555-2557)
ดวงพรรณ กริชชาญชัย
"ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ปีงบประมาณ 2553"
ดวงพรรณ กริชชาญชัย
การศึกษาความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล
พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์
การปรับปรุงการเข้าถึงของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่น ด้วยการบูรณาการกับห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น
รุธิร์ พนมยงค์
การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน Supply Chain Champion
ดวงพรรณ กริชชาญชัย

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :logistic ทั้งหมด 47  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th