โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเนเธฅเธฐเธžเธฅเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธ™
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม (43)
คุณภาพอากาศ (20)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (11)
ธรรมาภิบาลกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (42)
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (27)
อื่นๆ (สิ่งแวดล้อมและพลังงาน) (106)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเนเธฅเธฐเธžเธฅเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธ™ ทั้งหมด 249 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาเมมเบรนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเป็นไบโอมีเทน
อาทิตย์ อัศวสุขี, 2561
การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โพยม สราภิรมย์, 2561
การศึกษาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตรที่ห่างไกลของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำเสนอระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย
รวินการต์ ศรีนนท์, 2560
โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
ภูรี สิรสุนทร, 2560
ศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและ ผลของการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงราคาค่าไฟฟ้า : กรณีศึกษาในจังหวัดกระบี่
พิชญ พัฒนสัตยวงศ์, 2560
การพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่2)
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, 2560
การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ชนบทไทย เพื่อผลิตเป็นพลังงานชีวมวลนำธาตุอาหารมาหมุนเวียนใช้ใหม่และการควบคุมมลภาวะของน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์
สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2560
การประเมินนโยบายไฟฟ้าฟรีเพื่อคนจน
วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ, 2559
การพัฒนาระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย: การศึกษานำร่องในพื้นที่จังหวัดน่าน
สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล, 2559
การศึกษาไอน้ำในบรรยากาศในประเทศไทย
เสริม จันทร์ฉาย, 2559
การจัดการข้อมูลข่าวสารเชิงประเด็นสู่สาธารณะในโครงการ ความเต็มใจจ่าย เพื่อพื้นที่ป่าไม้ในเมือง
กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2559
การศึกษาโซ่คุณค่าของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อค้นหาส่วนที่สามารถ ผลิตได้ในประเทศอย่างคุ้มค่า
บัลลังก์ เนียมมณี, 2559
การจัดการความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับหน่วยงานด้านการศึกษา
อนันต์ คงเครือพันธุ์, 2559
การประเมินองค์ความรู้ด้านเมืองยั่งยืนในประเทศไทย
วิจิตรบุษบา มารมย์, 2559
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบสำหรับการค้นหารายงานการวิจัยตามพื้นที่ในระดับภูมิภาค ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายในประเทศไทย
ปริเวท วรรณโกวิท, 2559
การศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
ธีรยุทธ์ เจนวิทยา, 2559
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
อาทิตย์ อัศวสุขี, 2559
การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่2 (องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารปัจจุบันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย)
อัศมน ลิ่มสกุล, 2558
การศึกษาความต้องการใช้น้ำในลุ่มน้ำห้วยหลวงจากสภาวะอากาศแปรปรวนในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์, 2558
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงและผลกระทบต่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
พีรวัฒน์ ปลาเงิน, 2558

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธชเธดเนˆเธ‡เนเธงเธ”เธฅเน‰เธญเธกเนเธฅเธฐเธžเธฅเธฑเธ‡เธ‡เธฒเธ™ ทั้งหมด 249  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 13
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th