คำที่ค้นหา : กล้วย
งานวิจัย R&D , งานวิจัยวิชาการ, งานวิจัย ORG
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 76 โครงการ

ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม้ผลเศรษฐกิจใหม่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
พีระศักดิ์ ฉายประสาท
[ 2562 ] 
PDF Icon
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบลอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อนุสรณ์ สินสะอาด
[ 2560 ] 
PDF Icon
สวนเกษตรย้ายที่ อิทธิพลจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตรในภาคเหนือของไทย
ผานิตดา ไสยรส
[ 2560 ] 
PDF Icon
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ : ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
สานิต ฤทธิ์มนตรี
[ 2559 ] 
PDF Icon
การใช้ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน
สายสมร ลำยอง
[ 2558 ] 
PDF Icon
ศักยภาพของผลกล้วยไข่และน้ำว้าในการป้องกันมะเร็งผิวหนังในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยดีเอ็มบีเอและรังสียูวีบี
จารุภา วิโยชน์
[ 2558 ] 
PDF Icon
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคทีฟสำหรับกล้วยหอมและมะม่วงน้ำดอกไม้
เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
[ 2558 ] 
PDF Icon
กลไกการออกฤทธิ์ในการป้องกันผิวหนังถูกทำลายโดยแสงยูวีบีในหนูของกล้วยไทย
จารุภา วิโยชน์
[ 2557 ] 
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วย
สายลม สัมพันธ์เวชโสภา
[ 2557 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 76โครงการ
หน้า : 1 / 8
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 16 โครงการ
ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
PDF Icon
ศึกษาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2
นายสมพงษ์ รักษาศรี
[ 2556 ] 
PDF Icon
ศึกษาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่
นายสมพงษ์ รักษาศรี
[ 2555 ] 
PDF Icon
สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการนำภูมิปัญญาด้านพันธุกรรมท้องถิ่น และระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูคลองลำแชง โดยสภาเยาวชนต้นน้ำเขาพระ หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
นายเจ๊ะเล๊าะ บิลอะหลี
[ 2555 ] 
PDF Icon
การอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้านอาหารสู่การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนชุมชนบ้านบางกล้วยนอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
นายดลก้อเส็ม ผดุงชาติ
[ 2555 ] 
PDF Icon
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อการจัดการอนุรักษ์โดยคณะกรรมการกลุ่มกล้วยไม้ท้องถิ่นบ้านบางติบ
นายสมพงษ์ ประสารการ
[ 2553 ] 
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องขนมพื้นบ้านของนักเรียนวัดช้างเผือก ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
นางกล้วยไม้ คูณขาวเจริญ
[ 2553 ] 
PDF Icon
ภูมิปัญญาเรื่องกล้วยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยของกลุ่มเยาวชน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
นายอภินันต์ หมัดหลี
[ 2552 ] 
PDF Icon
"กล้วย" กับการพัฒนาความสามารถในการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ และเจตคติต่อการเรียนรู้ของนักเรียน : กรณีศึกษาบ้านกุดระหวี่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นายอุดร ผ่องแผ้ว
[ 2552 ] 
PDF Icon
กระบวนการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ เพื่อความมั่นคงและนำไปสู่กระบวนการพึ่งพาตนเองโดดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก
นายดลก้อเส็ม ผดุงชาติ
[ 2552 ] 
PDF Icon
การจัดการน้ำของชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาบ้านสวนกล้วย ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
นายอธิศ แสงอาทิตย์
[ 2551 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 16โครงการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400