โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : 25
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 2517 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
ศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้แก่ประชาชน
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
[ 2561 ] 
การประมวลผลความรู้และพัฒนาโจทย์ยุทธศาสตร์ของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ปี 2561
สมหญิง สายธนู
[ 2561 ] 
บล็อคเขียวมวลเบาแบบเซลลูล่าจากเถ้าชานอ้อยจีโอโพลิเมอร์ผสมเถ้าลอยและปูนซีเมนต์
ธนากร ภูเงินขำ
[ 2560 ] 
การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พีระ เจริญพร
[ 2560 ] 
การใช้สารลดแรงตึงผิวในการผลิตไมโครอิมัลชันสำหรับการซักฟอกและกำจัดน้ำมันพืชอย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
ชดชนก อัฑฒพงศ์
[ 2560 ] 
การแข่งอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก ระหว่าง พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ. 2560 : ผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ
[ 2560 ] 
การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชนไร้สัญชาติ : กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้สัญชาติ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ปวลักขิ์ สุรัสวดี
[ 2560 ] 
Ceasefire Assemblages and the Asian Highway : Infrastructure Development, Public Controversy and Practices of Transparency in the Mae Sot-Myawaddy Special Economic Zone (SEZ)
Robert A. Farnan
[ 2560 ] 
การใช้แนวทางสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการผลิตไก่ประดู่หางดำตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
สุวิทย์ โชตินันท์
[ 2559 ] 
ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง
เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา
[ 2559 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 2517โครงการ
หน้า : 1 / 252
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 70 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การค้นหารูปแบบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
นางปัณทม สงวนเรือง
[ 2560 ] 
ระบบการสร้างผู้ช่วยผู้ประสานงานและนักวิจัยให้เป็นพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ปี 2560
นางสาวสุวรรณา บัวพันธ์
[ 2560 ] 
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนบนฐานสิทธิชุมชนท้องถิ่น กรณีชุมชนบ้านเขาปู่คง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
นายปราโมทย์ ศรีใย
[ 2559 ] 
การประยุกต์หลักศาสนธรรมเพื่อการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของคนในหมู่บ้านใต้ร้อง
นายแสวง ปวงจักร์ทา
[ 2559 ] 
รูปแบบการพัฒนาพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาบ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
นายเสกสันต์ ศรีประทุม
[ 2559 ] 
การสร้างคุณค่าวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในเขตเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นายมานิตย์ ไชยกิติ
[ 2558 ] 
แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกหน่วยวิจัยเพื่อชุมชนในมหาวิทยาลัยเกริก
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
[ 2558 ] 
รูปแบบการสืบทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่เขตชลประทานลำปาว กรณีศึกษา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
นายรัตติกร รัตนบุดตา
[ 2558 ] 
การปรับตัวของแรงงานชาวประมงพื้นบ้านปัตตานีที่มาเลเซีย กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี
นายเจะรานิง มะลาลม
[ 2558 ] 
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
นายภาสกร บัวศรี
[ 2558 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 70โครงการ
หน้า : 1 / 7
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th