โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

E-Library Search
คำที่ค้นหา : rice
งานวิจัย R&D และวิชาการ
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 162 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การศึกษาการลดการดูดซึมและขนส่งโลหะแคดเมียม ที่มีผลมาจากการแข่งขันการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุ Ca, Mg, Mn ผ่านโปรตีนเลือกผ่านของต้นข้าว
ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
[ 2561 ] 
ทางเลือกนโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางในประเทศไทย
ไชยยะ คงมณี
[ 2561 ] 
พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่
สุวรรณา สายรวมญาติ
[ 2561 ] 
การผลิตรีคอมบิแนนท์ยูริเคสของปลาซีลาคานท์และมิวแทนท์ที่มีความคงทนเพื่อพัฒนาเป็นตัวยารักษาภาวะกรดยูริกในกระแสเลือดสูง
ศักดิ์ดา ใยน้อย
[ 2560 ] 
การใช้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยเพื่อป้องกันความเสี่ยง
สันติ ถิรพัฒน์
[ 2560 ] 
ผลกระทบของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่อการเปลี่ยนเเปลงโครงสร้างราคาของพืชเศรษฐกิจ
กรรณิการ์ ดวงเนตร
[ 2560 ] 
การค้นคว้ากลไกทางโมเลกุลด้านสมบัติปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของน้ำมันรำข้าวบีบเย็นในระบบหลอดทดลอง
วศะพร จันทร์พุฒ
[ 2560 ] 
ความยั่งยืนและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารเกษตร: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์
[ 2560 ] 
การผลิต Green chemicals จากลิกนิน โดยกระบวนการ catalytic depolymerization
พรลดา ดาวรัตนชัย
[ 2560 ] 
การสกัดสีธรรมชาติจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้าแบบปานกลางภายใต้ความดัน
ปิติยา กมลพัฒนะ
[ 2560 ] 
 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 162โครงการ
หน้า : 1 / 17
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำนวนโครงการวิจัยที่ค้นพบ : 1 โครงการ

  ชื่อโครงการ ปีที่ให้ทุน
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
นายพฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
[ 2544 ] 
โครงการวิจัยทั้งหมด : 1โครงการ
หน้า : 1 / 1

 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th