เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > SMEs
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 208 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมสิ่งทอในผลิตภัณฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์จากฐานการผลิตจังหวัดน่านสู่ตลาดเมืองหลวงพระบาง
พัดชา อุทิศวรรณกุล   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนากระบวนการผลิตดอกกุหลาบอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งในระดับอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์สำหรับตลาดพรีเมียมจากกก
วรวุธ สุธีวีระขจร   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในอุตสาหกรรมบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โชคชัย สุเวชวัฒนกูล   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาผ้าหมักโคลนดินสอพองเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตสู่ชุมชน
อรุณี เจริญทรัพย์   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การตลาดด้วยกลิ่น กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ธุรกิจน้ำเชื่อมแต่งกลิ่น
ดนุพล หุ่นโสภณ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาเนื้อดินเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การเผยแพร่ในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้
ชัยศิริ หลวงแนม   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
รูปแบบการจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจชุมชนลำไยแปรรูปที่มีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ
เกษม กุณาศรี   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
การพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การกำเนิดพลอยสู่อุตสาหกรรมอัญมณี จังหวัดจันทบุรี-ตราด ประเทศไทย
ศริญญา ไพศาลสมบัติ   : งานวิจัยปี 2562
PDF Icon
เครื่องบล็อกพลอยอัตโนมัติขนาดเล็ก
สิริพร โรจนนันต์   : งานวิจัยปี 2562
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : SMEs ทั้งหมด 208 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 21
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400