โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ ทั้งหมด 45 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยคุกคามประเทศไทยและอาเซียนเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองเพื่อเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย
ประพนธ์ สหพัฒนา
โครงการวิจัยผลกระทบของธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
อาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคามประเทศไทยเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
สุมนทิพย์ จิตสว่าง
โครงการสังเคราะห์งานวิจัยการค้ามนุษย์เพื่อการพัฒนากฎหมายและจัดทำแนวทางปฎิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล
การพัฒนากฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์
กรรภิรมย์ โกมลารชุน
มาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประพนธ์ สหพัฒนา
การวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นัยนา เกิดวิชัย
การพัฒนาหน่วยงานตำรวจที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ณรงค์ กุลนิเทศ
ข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามพิศวาสอาชญากรรม (Romance Scam) และแนวทางสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน
ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
แนวทางการพัฒนาโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ
ณรงค์ กุลนิเทศ
การพัฒนากลไกการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงประโยชน์ทางเพศ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย
ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์
แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์
วีระพงษ์ บุญโญภาส
ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรมการดำเนินคดีอาญาการค้ามนุษย์
กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
ปัญหา อุปสรรคด้านความร่วมมือขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์
ปิยะพร ตันณีกุล
การวิเคราะห์กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
นัยนา เกิดวิชัย
แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งระบบ
พัชรา สินลอยมา
สถานีตำรวจนครบาลอิเล็กทรอนิกส์
มานะชัย อุดมดี
การศึกษาการมีส่วนร่วมของมวลชนในการลดอาชญากรรม: วิธีคิดและ ยุทธศาสตร์ในการทำงานลดอาชญากรรมร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชน
โกสินทร์ หินเธาว์
แนวทางการเตรียมความพร้อมของตำรวจในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี
การพัฒนาระบบบริหารงานจราจรโดยการจัดระบบร่วมกันระหว่างตำรวจกับท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
อุนิษา เลิศโตมรสกุล

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :กระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ ทั้งหมด 45  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th