เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€“เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝ
หน่วยจัดการงานวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (41)
ระบบวิจัย (12)
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€“เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 53 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาผลกระทบการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลไกการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
เต็มดวง ตรีธัญญพงศ์2551
PDF Icon
การประเมินชุดโครงการค้างคาวและโรคพิษสุนัขบ้า
สุทัศน์ ฟู่เจริญ2551
PDF Icon
การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทยเชิงพาณิชย์
สมพร อิศวิลานนท์2551
PDF Icon
การสนับสนุนผู้จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้โครงการ ABC-PUS/MAG
กอบบุญ หล่อทองคำ2551
PDF Icon
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ
อำนาจ สุวรรณสันติสุข2551
PDF Icon
โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อัจฉรา จันทร์ฉาย2551
PDF Icon
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ สกว.ให้ทุนสนับสนุน
ธงชัย พรรณสวัสดิ์2551
PDF Icon
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการการปฏิรูปสื่อ
สมชัย ศรีสุทธิยากร2551
PDF Icon
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
อมเรศ ภูมิรัตน2551
PDF Icon
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ปรีชา อุยตระกูล2551
PDF Icon
โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยท้องถิ่นที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันชัย ธรรมสัจการ2551
PDF Icon
โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ IRPUS
ปทีป เมธาคุณวุฒิ2551
PDF Icon
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเยาวชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ประกอบ ผลงาม2550
PDF Icon
การพัฒนาชุดโครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปรมจิต ชนะวงศ์2550
PDF Icon
การพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องพลังงานทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน
ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์2550
PDF Icon
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาชุดโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบครบวงจรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมศักดิ์ ชอบตรง2550
PDF Icon
การพัฒนาโจทย์วิจัยการผลิตพืชผักเมืองหนาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็ก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โยธิน สุริยพงศ์2550
PDF Icon
รูปแบบการจัดการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎและองค์กรท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนล่าง
ฉัตรนภา พรหมมา2550
PDF Icon
การวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เวช หกพันนา2550
PDF Icon
การพัฒนาชุดโจทย์และข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อการฟื้นฟูและเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
อุดม คำขาด2550
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€“เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝ ทั้งหมด 53  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 3
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป> 

 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400